Ymgyrchoedd a Pholisi

O'r mudiad gwrth-gaethwasiaeth i Rhowch Derfyn ar Dlodi, mae pobl a grwpiau yng Nghymru wedi cymryd rhan mewn ymgyrchu dros fyd tecach.

Mae Hub Cymru Africa yn gweithio gyda grwpiau cymdeithas sifil ledled Cymru ac ar draws y byd i roi pwysau ar bobl mewn pŵer i oresgyn tlodi a chreu dyfodol cynaliadwy.

Materion Presennol

COP21 -  Trafodaethau Hinsawdd Byd Eang ym Mharis.

Mae gan dros saith deg o ysgolion yng Nghymru cysylltiadau efo ysgolion yn Affrica. Yn arwain i fyny at y trafodaethau hinsawdd byd-eang yn Mharis yn Rhagfyr 2015, mi siaradodd pobl ifanc o Cymru a Uganda am beth sy'n bwysig iddyn nhw. 


Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau)

Ym mis Medi 2013, mabwysiadwyd yn unfrydol agenda byd-eang newydd beiddgar gan y 193 o Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig i roi terfyn ar dlodi erbyn 2030, a mynd ar drywydd dyfodol cynaliadwy. Mae'r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn cynnig y cyfle i ni roi terfyn ar dlodi, yn hyrwyddo ffyniant a lles i bawb ohonom, yn amddiffyn yr amgylchedd ac yn mynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Mae grwpiau cymdeithas sifil yng Nghymru wedi cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu'r nodau. Nawr, ein cyfrifoldeb ni, bob un ohonom, o bob cwr o'r byd, fydd helpu i’w cyflawni.

 


Lles Cenedlaethau'r Dyfodol: ymateb Cymru

Rhan allweddol o ymateb Cymru i’r Nodau Datblygu Cynaliadwy yw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) - bil newydd a basiwyd gan Gynulliad Cymru sy'n rhoi dyletswydd ar gyrff cyhoeddus Cymru i weithio tuag at wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Chwaraeodd grwpiau â ffocws rhyngwladol yng Nghymru ran allweddol wrth sicrhau bod Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang yn un o’r saith nod. Rydym nawr yn gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod Cymru'n gweithio hyd orau ei gallu i gael gwared â thlodi ar draws y byd.


Addysg Fyd-eang

Mae addysg fyd-eang yn cymell, grymuso ac yn galluogi pobl i ddod yn ddinasyddion gweithgar, cyfrifol o Gymru a'r byd, drwy:

• Ymgysylltu â materion cyfoes a dod yn wybodus am eu cymuned, cymdeithas a'r byd
• Ddeall ac ymarfer eu cyfrifoldebau a’u hawliau dynol a democrataidd
• Barchu anghenion a hawliau pobl eraill, fel aelodau o gymdeithas amrywiol
• Ddangos eu hymrwymiad i gynaliadwyedd y blaned

Mae Hub Cymru Africa yn rhan o Gynghrair Cymru dros Addysg Fyd-eang: grŵp o gyrff anllywodraethol, cynrychiolwyr awdurdodau lleol ac ymarferwyr addysg. Rydym yn rhannu ymrwymiad i sicrhau bod y system addysg yn cefnogi Cymru i fod yn genedl gryfach, sy’n arwain y byd - sy’n ddeallus am gyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru ac ar draws y byd, ac sydd gyda'r sgiliau i gystadlu ar y farchnad fyd-eang tra'n cyfrannu at ddyfodol mwy cynaliadwy i bawb.