Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai Cwestiynau Cyffredin ynghylch y Llyfr Cyswllt.

Os hoffech fod ar y rhestr llenwch y ffurflen gais hon a’i hanfon drwy e-bost at communications@wcia.org.uk.

Sut i ddefnyddio’r llyfr cyswllt?

Gallwch ddefnyddio’r llyfr cyswllt i chwilio am sefydliadau sy’n gweithio yn y maes datblygu.

Mae’r opsiwn ‘Chwilio gair allweddol’ yn gadael i chi chwilio’r gronfa ddata am unrhyw derm sy’n nodi’ch diddordeb: gall fod yn thema benodol ym maes datblygu, megis rhyw y person; lleoliad arbennig yn Affrica, fel Zimbabwe; neu leoliad arbennig yng Nghymru, fel Abertawe. Rhowch y term i mewn a chlicio chwilio i ddod o hyd i sefydliad o ddiddordeb. Mae’r chwilio am air allweddol yn llai dibynadwy na’r chwilio uwch, felly os ydych yn chwilio am sefydliadau sy’n canolbwyntio ar thema arbennig neu leoliad yn Affrica neu Gymru, rydym yn argymell y chwilio pellach.

Mae’r opsiwn ‘chwilio gair allweddol’ yn gadael i chi chwilio’r gronfa ddata yn fwy effeithiol. Ticiwch ddewis o flychau o fewn yr opsiynau ac yna cliciwch chwilio. Yn yr opsiwn hwn, argymhellir chwilio am sir yn hytrach na chod post am fod hyn yn fwy effeithiol.

Am ragor o wybodaeth ar ystyr y gwahanol dermau chwilio, gweler y cwestiwn nesaf.

Beth yw ystyr y gwahanol dermau chwilio?

I ddod o hyd i sefydliad yn seiliedig ar ei leoliad yng Nghymru, gallwch enwi’r ardal y mae gennych ddiddordeb ynddi (Canolbarth; De Ddwyrain; De Orllewin; Gogledd) neu’r sir y mae gennych ddiddordeb ynddi. I ganolbwyntio eich chwilio ymhellach, chwiliwch drwy god post.

I ddod o hyd i sefydliad yn seiliedig ar ei fan gwaith, gallwch nodi’r lleoliad yn y byd y mae gennych ddiddordeb ynddo. Gallwch enwi eich chwilio naill ai drwy gyfandir neu drwy wlad.

I ddod o hyd i sefydliad yn seiliedig ar y math o weithgaredd y mae’n ymgymryd ag ef, nodwch eich chwilio gan ddefnyddio’r blychau ticio, naill ai drwy’r math o weithgaredd (sy’n cyfeirio at y fethodoleg y mae’r sefydliad yn ei ddefnyddio i gyflawni eu nodau, er enghraifft, cyfnewid gwirfoddolwyr, prosiectau datblygu neu ymgyrchu); neu ffocws y gweithgaredd (sy’n cyfeirio’n fras at feysydd Amcanion Datblygu’r Mileniwm yn ôl thema). Bydd hyn yn dangos i chi’r holl sefydliadau sy’n cyflawni gwaith datblygu sydd â’r ffocws arbennig hwn. Os nad yw eich chwilio yn dangos unrhyw ganlyniadau, rhowch gynnig ar ei redeg eto gan roi tic wrth ychydig o flychau yn unig.

Gallwch hefyd chwilio am wahanol fathau o sefydliad.

• Mae Canolbwyntio ar ymyriad unigol yn cynnwys sefydliadau sy’n darparu’r un prosiect mewn nifer o leoliadau (e.e. darparu brechiadau, meddyginiaethau, neu rwydau malaria) fel Bees for Development neu ymgyrchwyr Masnach Deg.

• Mae Sefydliadau Cenedlaethol sydd â Rhaglenni Bach Rhyngwladol yn cynnwys sefydliadau fel Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Sefydliad Waterloo.

• Mae Sefydliadau Rhyngwladol yn cynnwys sefydliadau fel Cymorth Cristnogol, Oxfam ac Islamic Relief.

• Mae Addysg ac Ymchwil yn cynnwys sefydliadau Datblygu Addysg fel grwpiau Masnach Deg drwy Gymru yn ogystal â chyrff Ymchwil fel CARIAD ym Mhrifysgol Bangor.

• Mae Cysylltu sefydliadau yn rhoi’r trydydd canlyniad uchaf ar gyfer Cymru ac mae’n cynnwys y sefydliadau a’r cymunedau sydd â pherthynas cysylltu rhwng cymunedau neu sefydliadau iechyd yng Nghymru ac Affrica. 

• Mae Gwasgariad yn dangos gwasgariadau unigol sydd ag arbenigedd mewn Datblygu Rhyngwladol yn ogystal â sefydliadau a sefydlwyd gan wasgariadau megis Canolfannau Cymunedol Affrica, y Gymdeithas Arabaidd, Horn Health Concern a Mothers for Africa.

• Mae Mudiadau Lleol yn rhoi’r nifer fwyaf o ganlyniadau ar gyfer Cymru gan ei fod yn cynnwys yr holl grwpiau ymgyrchu lleol drwy Gymru, yn cynnwys Cymorth Cristnogol, Masnach Deg, Amnest yn ogystal â mudiadau Heddwch a Chyfiawnder.

• Mae Sefydliadau sy’n Seiliedig ar Ffydd yn rhoi’r ail ganlyniad uchaf ar gyfer Cymru, gan gynnwys yn bennaf grwpiau Cymorth Cristnogol o gwmpas Cymru, yn ogystal â’r YMCA, a changhennau o Fellowship of Reconciliation.

Sut alla’i restru neu dynnu f’enw o’r rhestr, neu newid y rhestru?

Os nad ydych wedi eich rhestru, neu eich bod yn anhapus â’ch rhestru,
e-bostiwch communications@wcia.org.uk i roi gwybod i ni. Byddwn yn falch o ychwanegu rhestru newydd, diweddaru eich rhestru neu ei ddileu.

Mae’r wybodaeth a ddefnyddiwn yn y Llyfr Cyswllt eisoes wedi’i chyhoeddi mewn mannau eraill ar y we, oni bai fod grwpiau wedi cysylltu â ni’n uniongyrchol i roi gwybodaeth i’w rhestru. Rydym felly’n ddibynnol ar ffynonellau eraill am gywirdeb. Os gwelwch fod y wybodaeth am eich sefydliad yn anghywir, neu nad ydych wedi eich rhestru a’ch bod yn awyddus i wneud hynny, llenwch y ffurflen gais hon os gwelwch yn dda a’i dychwelyd i communications@wcia.org.uk.

Mae’r ffurflen yn gofyn i chi roi eich manylion cyswllt yn ogystal ag aseinio eich hun yn erbyn pob un o’r meysydd a esbonnir uchod.

Unrhyw gwestiynau eraill?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cofiwch anfon neges e-bost atom yn communications@wcia.org.uk ac fe ddown yn ôl atoch cyn gynted ag y gallwn.