Statws Grantiau

Mae rownd grantiau 2017/18 yn awr ar gau.

(Rydym yn bwriadu dyrannu grantiau ddechrau Tachwedd 2017, sy’n golygu bod blwyddyn y prosiect yn rhedeg o 1 Tachwedd 2017 – 31 Mawrth 2018).

Nodwch ein bod ni ddim ond yn medru rhoi arian grant lle mae'r prif ceisydd yn dod o Gymru a lle mae gweithgareddau yn profi eu bod nhw yn dod a budd i Gymru.

I weld ffynhonellau cyllid eraill cliciwch yma.

Grantiau

Mae cynllun grantiau Hub Cymru Africa yn galluogi unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau ar hyd a lled Cymru i gael mynediad at gyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica graddfa fach. Mae hyd at £180,000 ar gael bob blwyddyn, ac mae isafswm o £50,000 y flwyddyn wedi cael ei glustnodi ar gyfer gweithgareddau iechyd sy'n cynnwys GIG Cymru neu Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r cynllun hwn yn disodli’r cyllid oedd ar gael cyn hynny drwy Gyswllt Cymunedol Cymru Affrica, Masnach Deg Cymru a chynllun grantiau Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica.

HCA Grants Collage.jpg

Bydd cyllid yn cael ei ddyrannu o dan bedwar prif thema:

 Iechyd
 Bywoliaethau Cynaliadwy
 Dysgu Gydol Oes 
 Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd


  Rhaid cwblhau ffurflenni cais yn llawn a’u cyflwyno gyda'r dogfennau ategol gofynnol (fel y manylir yn y ffurflenni cais sydd ar gael yma). Rhaid i'r holl ffurflenni gael eu derbyn drwy e-bost neu gopi caled erbyn y dyddiad cau. Gellir cyflwyno ceisiadau am gyllid dros un, dwy neu dair blynedd. Rhaid i’r holl arian ar gyfer bob blwyddyn ariannu gael ei wario erbyn 31 Mawrth o’r flwyddyn ariannu honno.

  • hyd at £1,000 am grantiau gweithgarwch graddfa fechan; 
  • £1,001 - £5,000 ar gyfer grantiau prosiect; ac
  • £5,001 - £15,000 ar gyfer grantiau partneriaeth

  Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am y categorïau hyn isod.

  Gall sefydliadau gyflwyno mwy nag un cais ar gyfer cyllid o fewn yr un flwyddyn ariannol. Mi all sefydliadau sydd efo grant presenol gan Hub Cymru Africa cyflwyno ceisiadau pellach. Fodd bynnag, mae Hub Cymru Africa ond yn debygol o wneud mwy nag un dyfarniad i un sefydliad mewn amgylchiadau eithriadol.

  Rydym yn anelu at wario’r arian erbyn diwedd mis Mai 2016, felly ni fyddwn yn cyllido gwariant a grëwyd cyn 1 Mehefin 2016. Mae hyn yn golygu bod “blwyddyn” gyntaf y gwaith prosiect yn rhedeg o 1 Mehefin 2016 - 31 Mawrth 2017.

  Bydd y broses asesu a dyfarnu grantiau ar gyfer ceisiadau fel a ganlyn:

  1. Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu i ddechrau gn staff Hub Cymru Africa i gadarnhau cymhwystra; 
  2. Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu gan banel sy’n cynnwys tîm staff Hub Cymru Africa (ar gyfer grantiau o hyd at £1,000) neu banel annibynnol sy’n cynnwys cynrychiolwyr bwrdd partneriaeth Hub Cymru Africa (ar gyfer grantiau o fwy na £1,001); 
  3. Bydd canlyniad y cais naill ai'n a) cytuno i ariannu’n llawn, neu b) yn cynnig cyllid rhannol, neu c) yn cynnig cyllid dan amodau penodol, neu ch) yn cael ei wrthod. 
  4. Bydd ceisiadau llwyddiannus yn derbyn llythyr cynnig grant gyda thelerau ac amodau llawn (gan gynnwys gofynion adrodd), a rhaid ei lofnodi a'i ddychwelyd erbyn y terfyn amser penodedig cyn y gellir rhyddhau arian.

  Cyngor Grantiau

  I weld / gwrando ar y Gweminar sy'n rhoi cyngor ar beth yr ydym yn disgwyl gennych, cliciwch yma (ymddiheuriadau am ansawdd presennol y fideo, mi fyddwn yn gweithio i wella hyn).

  Pan bod ein grantiau yn agored mae cyngor ac arweiniad ar gael trwy ein gweminarau neu Cyfarfodydd Cymorth Datblygu 1 wrth 1 mewn amryw o leoliadau o amgylch Cymru.

  Meini Prawf Cymwys

  Meini Prawf Cyffredinol

  • Rhaid i’r prif ymgeiswyr fod yn byw yng Nghymru
  • Rhaid i unrhyw weithgarwch dramor gael eu cynnal yn Affrica
  • Rhaid i geisiadau ddangos gwerth am arian yn eu gweithgarwch
  • Dylai’r holl weithgarwch fod o fudd i Gymru 
  • Rhaid i geisiadau ddisgyn o dan un neu fwy o'r themâu
  • Rhaid i ymgeiswyr sydd wedi derbyn grantiau o'r blaen trwy aelod-fudiadau Hub Cymru Africa (Cyswllt Cymunedol Cymru Affrica, Cysylltiadau Rhwydwaith Iechyd Cymru o Blaid Affrica, Masnach Deg Cymru) ddangos effaith neu ddilyniant o ganlyniad i’r grantiau hyn
  • Bydd ceisiadau ar y cyd gan gonsortia o sefydliadau o Gymru yn cael eu hystyried.
  • Dim ond hyd at uchafswm o £1,000 y gall unigolion a grwpiau anghyfansoddiadol wneud cais amdano
  • Bydd ymweliadau cwmpasu i ddatblygu eich perthynas gyda phartneriaid Affricanaidd ond yn cael eu hystyried ar gyfer ceisiadau o dan £5,000
  • Mae pob cais yn amodol ar ddatganiad o wrthdrawiad buddiannau
  • Dylai’r holl grantiau ddangos eu bod wedi cymryd i ystyriaeth materion moesegol a Masnach Deg wrth wneud penderfyniadau pwrcasu
  • Mae ariannu cyfatebol yn cael ei argymell yn gryf 
  • Os yn teithio mewn awyren, dylid ystyried defnyddio maes awyr Rhyngwladol Cymru Caerdydd, lle bo modd.

  Er mwyn osgoi amheuaeth, ni fyddwn yn ariannu, er enghraifft:

  • Ymchwil Academaidd
  • Rhoddion anghyfyngedig i bartneriaid yn y de
  • Tripiau ysgol / teithio
  • Gweithrediadau dyngarol (gwaith cymorth mewn argyfwng)
  • Ceisiadau uniongyrchol gan sefydliadau o Affrica
  • Gweithgareddau efengylaidd neu broselytio
  • Gweithgareddau sy'n gwneud elw (gellir gwneud eithriadau yn achos mentrau cydweithredol cymunedol neu fentrau microgyllid o fewn rhaglen fywoliaethau)
  • Pleidiau gwleidyddol
  • Gweithgareddau sy'n ceisio gwadu hawliau cyfartal

  I lawrlwytho ffurflen gais, cliciwch ar nifer y grant yr ydych yn ceisio amdano isod:

  Hyd at £1,000Hyd at £5,000Hyd at £15,000

  Os oes gennych fwy o cwestiynau, edrychwch ar ein dogfen Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

  I drafod y grantiau neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â: grants@hubcymruafrica.org.uk neu 02920 821 057.