Health for All Primary logo

Iechyd i Bawb 2020

Eleni, rydym yn symud cynhadledd flynyddol Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica ar-lein! Ar draws pedwar diwrnod, byddwn cynhelir cyfres o ddigwyddiadau ar-lein gan gynnwys datblygiad iechyd rhyngwladol.

Pedwar diwrnod o ddadlau, trafodaethau panel, gweminarau, dysgu a rhwydweithio, ym maes datblygiad iechyd rhyngwladol.

Cliciwch ar y dydd isod i weld ba ddigwyddiadau sy'n mynd ymlaen:

Dydd 1 - 1af Hydref
Dydd 2 - 2ail Hydref
Dydd 3 - 3ydd Hydref
Dydd 4 - 5ed Hydref

1af Hydref

12:30 Araith Allweddol

Vaughan Gething AS, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cofrestru

Gwylio ar Youtube

•••

13:00 Ymateb Zambia i COVID-19 gyda’r Gweinidog Iechyd Dr. Chitalu Chilyfua

Safbwyntiau byd-eang ar ymdrin â phandemig mewn systemau iechyd bregus.


Bydd Dr Chitalu Chilyfua yn ymuno â Chynhadledd Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica i gyflwyno’r dulliau y mae wedi eu defnyddio i ymdrin â’r pandemig yn Zambia.

Cofrestru

Gwylio ar Youtube

•••

14:00 Iechyd Atgenhedlol Rhywiol, a Chydraddoldeb

Bydd y drafodaeth hon yn trafod pwysigrwydd Iechyd Atgenhedlol a Rhywiol (SRH) ar gyfer teuluoedd, cymunedau a chymdeithas iach.
Mae SRH yn hybu grymuso menywod a merched; yn chwarae rôl mewn datblygu cynaliadwy a chynnydd economaidd a gallai hyd yn oed leddfu’r newid yn yr hinsawdd.


Oherwydd pwysigrwydd SRH, bydd y sgwrs yn ystyried pam y mae iechyd menywod yn dal i gael ei esgeuluso mor aml gyda menywod yn dioddef cyfran sylweddol o Faich Byd-eang Clefydau.


Yn olaf, byddwn yn nodi’r cyfleoedd i fynd i’r afael â SRH. Dilynir y drafodaeth gan sgwrs am y pwyntiau a godwyd a chyfle i’r gynulleidfa gyfnewid syniadau ynghylch heriau i iechyd menywod a chyfleoedd i ymyrryd.

Siaradwyr:

  • Dr Kathrin Thomas
  • Alison Fiander
Cofrestru

Gwylio ar Youtube

•••

16:00 Interburns: Mynd ar-lein

Sut mae partneriaeth fyd-eang ryngwladol i fynd i’r afael â bygythiad llosgiadau i iechyd y cyhoedd wedi addasu i ffyrdd newydd o weithio.

Mae offer a rhaglenni hyfforddiant ar gyfer gwella ansawdd mewn gofal llosgiadau mewn lleoliadau heb lawer o adnoddau wedi cael eu datblygu ar y cyd â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd yn gweithio ym maes llosgiadau yn Asia, Affrica a’r Dwyrain Canol. Mae’r ymagwedd integredig yn cynnwys safonau gweithredol ac offer asesu gwasanaeth er mwyn deall bylchau a rhoi newid ar waith, a rhaglenni ataliaeth ar lefel gymunedol a hyfforddiant clinigol o lefel sylfaenol i lefel uwch.

Mae gwella ansawdd bellach yn gorfod mynd ar-lein, sydd yn her wrth geisio newid ymarfer dyddiol gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd yn aml wedi eu gorweithio neu heb lawer o gyswllt â’r rhyngrwyd. Bydd y sesiwn hon yn rhoi enghreifftiau o’r ffordd y mae Interburns yn datblygu mathau gwahanol o gynnwys er mwyn gallu cael mynediad ehangach at ei raglenni a’i offer er mwyn i gleifion llosgiadau gael gofal o ansawdd da, ble bynnag y maent.

Cofrestru

Gwylio ar Youtube

•••

2ail Hydref

13:30 Iechyd Menywod yn Zambia

Ymunwch â ni wrth i ni groesawu Dr Choolwe Jacobs o Zambia, gweithiwr iechyd y cyhoedd proffesiynol ac arbenigwr mewn iechyd menywod.
Mae COVID-19 wedi cyflwyno newidiadau dirifedi i’r ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio; nid yw iechyd a gwasanaethau menywod yn wahanol. Bydd Dr Jacobs yn trafod y gwaith y bydd hi a’i chydweithwyr wedi bod yn ei wneud.

Cofrestru

Gwylio ar Youtube

•••

15:00 Rôl Cymru mewn iechyd byd-eang - panel gwleidyddol

Gydag etholiad nesaf y Senedd ar y gorwel ym Mai 2021, mae’n bleser gennym groesawu prif bleidiau gwleidyddol Cymru ar gyfer y drafodaeth banel hon ar rôl Cymru mewn iechyd byd-eang.


Mae bron dwy flynedd wedi mynd heibio ers i Lywodraeth Cymru greu’r Adran Cysylltiadau Rhyngwladol ac ar yr un pryd, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol cyntaf erioed. Yn yr amser hwnnw, mae rôl Cymru yn y byd wedi newid yn sylweddol. Mae gadael yr Undeb Ewropeaidd a dechrau pandemig byd-eang yn rhoi ffocws i’n rôl fel cenedl sy’n gyfrifol yn fyd-eang.


Ymunwch â ni wrth i ni groesawu cadeirydd arbenigol a newyddiadurwr BBC Cymru, Garry Owen am yr hyn fydd, gobeithio, yn drafodaeth fywiog am rôl Cymru fel cenedl sy’n gyfrifol yn fyd-eang a’r effaith y gallwn ei chael ar iechyd byd-eang a rhyngwladol.

Cofrestru

Gwylio ar Youtube

•••

17:00 Codi arian ar gyfer cysylltiadau iechyd

Ymunwch ag Aelod o Fwrdd Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, Gordon Lewis, i drafod codi arian ar gyfer eich cyswllt.


Ma gan Gordon sawl blwyddyn o brofiad yn codi arian, felly bydd yn cadeirio trafodaeth lle byddwn yn eich annog i ddod a rhannu eich awgrymiadau a’ch syniadau, ac efallai cael ysbrydoliaeth.

Cofrestru

Gwylio ar Youtube

•••

3ydd Hydref

11:00 Sut mae’r Affricaniaid sydd ar wasgar yng Nghymru yn cael eu heffeithio gan ymgyrchoedd yn erbyn anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM)?

Mae’r mudiad yn erbyn FGM yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol, yn honni eu bod wedi gwneud cynnydd mawr yn helpu i leihau’r achosion o’r ymarfer traddodiadol, niweidiol hwn.


Er bod yr honiad hwnnw’n cael ei groesawu, mae mentrau deddfwriaethol, polisïau, gwyliadwriaeth, codi ymwybyddiaeth, a’r ymgyrch i erlyn wedi arwain at dargedu rhai Cymunedau Du a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yn y DU yn benodol ac yn anghymesur.
Ymunwch ag ymddiriedolwr Rhwydwaith Cysylltiadau Cymru o Blaid Affrica, Alison Flanders, wrth iddi gadeirio trafodaeth gyda Zainab Nur o Hidden Voices UK a Brid Hehir o Shifting Sands wrth i ni archwilio lleisiau Affricaniaid ar wasgar ar FGM.

Cofrestru

Gwylio ar Youtube

•••

14:00 Addysgu ar-lein: Sgiliau ymarferol

Mae llawer o bartneriaethau yn canolbwyntio ar feithrin gallu trwy hyfforddiant ar gyfer gweithwyr iechyd. Yr her ers cryn amser bellach yw symud i ddulliau addysgu mwy cymysg. Mae effaith COVID19 wedi dwysáu hyn.

Mae Dr Ian Happs yn Gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi Meddygon Teulu yng Ngogledd Cymru, ac mae’n gysylltiedig â phartneriaeth gyda’r Rhaglen Hyfforddiant Arbenigedd Meddygaeth Deuluol yn Lesotho. Mae’n un o Arweinwyr y cynllun Cymrodoriaeth Fyd-eang ar gyfer Cofrestryddion Meddygon Teulu ar gyfer Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Mae ganddo brofiad yn defnyddio technegau i wneud dysgu ar-lein yn effeithiol ac yn rhyngweithiol. Bydd y sesiwn hon yn dangos rhai o’r rhain ac yn annog pobl eraill i rannu eu hawgrymiadau defnyddiol.

Cofrestru

Gwylio ar Youtube

•••

16:00 Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica: sut brofiad gawsoch chi?

Gwnewch baned i chi eich hun ac ymunwch â ni am sesiwn ryngweithio gyda digon o sgwrsio. Byddwn yn rhannu ein profiadau o’r ffordd y mae’r misoedd diwethaf wedi effeithio arnom i gyd, yng Nghymru ac yn Affrica.

  • Beth ydym wedi ei ddysgu?
  • Beth yn ein barn ni fydd yn digwydd nesaf?
  • Sut ydym yn newid yr hyn yr ydym yn ei wneud?

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd ein noddwr, Jane Hutt AS, yn ymuno â ni. Gafodd Jane ei magu yn Uganda ac mae ganddi gysylltiad hirsefydlog â phartneriaethau ac mae’n gefnogwr brwd o ymrwymiadau Llywodraeth Cymru i fod yn gyfrifol yn fyd-eang.

Cofrestru

Gwylio ar Youtube

•••

5ed Hydref

13:00 Tasten a Tyfu: Asesiad o anghenion mewn rhaglenni iechyd meddwl: Y cysylltiadau rhwng Cymru ac Affrica Is-Sahara

Ymunwch â ni am drafodaeth gyda chymuned Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica ar bwysigrwydd ymagwedd werthfawrogol-ymchwiliol effeithiol tuag at asesu angen. Byddwn yn archwilio peryglon ethnosentrigrwydd yn ein hymagwedd, ac yn adlewyrchu ar fuddion gweithio gyda thegwch ac ethos o ddysgu gwirioneddol ar y ddwy ochr.


Ein nod yw cyfrannu at gydweithio er mwyn datblygu egwyddor ar gyfer arfer gorau ar y cyd.

Cofrestru

Gwylio ar Youtube

•••15:00 Urddas a pharch mewn ffotograffiaeth a dweud straeon am iechyd

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar y ffordd y gall cysylltiadau iechyd archwilio eu gweithrediadau eu hunain a chymryd camau cadarnhaol i ddadwladychu ein gwaith.


Gwrandewch ar ffotograffwyr, arbenigwyr cyfathrebu ac Iechyd yn trafod pwysigrwydd ymagwedd gwrth-hiliaeth tuag at ffotograffiaeth a dweud straeon mewn gwaith datblygu rhyngwladol a chymorth iechyd.

Cofrestru

Gwylio ar Youtube

•••

18:00 Dysgu mewn iechyd meddwl o Lesotho, Uganda & Zanzibar

Mae anhwylderau meddyliol, niwrolegol a defnyddio sylweddau yn gyffredin ym mhob rhanbarth o’r byd, gan effeithio ar bob cymuned a gr┼Áp oedran ar draws gwledydd o bob incwm. Er bod 14% o faich byd-eang clefydau yn cael ei briodoli i’r anhwylderau hyn, nid oes gan y rhan fwyaf o’r bobl sydd wedi eu heffeithio - 75% mewn llawer o wledydd incwm isel - fynediad at y driniaeth sydd ei hangen arnynt.


Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno addysg o brosiectau iechyd meddwl yn Lesotho, Uganda a Zanzibar, gan ddefnyddio Rhaglen Gweithredu ar y Bwlch mewn Iechyd Meddwl (mhGAP) WHO, ac ymagweddau cymunedol eraill.

Cofrestru

Gwylio ar Youtube

•••